News

เกี่ยวกับเรา

     ไพลอต กรุ้ป รวมถึง ไพลอต โลจิสติกส์ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการรับบริการขนส่งสินค้าซึ่งมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ

ไพลอตกรุ้ปประกอบด้วยหกบริษัทหลัก ที่มุ่งมั่นนำเสนอบริการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า